Stadgar för Gustav Vasa-Föreningen

Stadgarna antogs då organisationen bildades i Djäknehallen, Strängnäs den 4 maj 2017.

1. Portalparagraf – ändamål

Föreningen ska främja besöksnäringen i Sörmland och i Strängnäs kommun i synnerhet, med Gustav Vasa som varumärke, uppmärksamma Sveriges historia under 15- och 1600-talen (fr.o.m. Gustav Vasas far t.o.m. drottning Kristinas död). Målsättningen är att fokusera det turistiska utbudet på Sveriges och bygdens historia, kultur och miljö i den anda som präglade dessa två århundraden, nämligen bred och djup bildning. Gestaltning, publicistisk och praktisk verksamhet ska ske i kreativa, interaktiva och innovativa former som respekterar kulturarvet enligt ovan och till aktivt deltagande lockar kunskapssökande målgrupper – lokalt, regionalt, nationellt och internationellt.

2. Organisationsform, medlemskap och säte

Föreningen är en ideell förening och partipolitiskt och religiöst obunden. Föreningen är öppen för enskilda medlemmar, företag, offentliga organ och institutioner samt privata fonder/stiftelser. Medlemmarna förutsätts vara genuint intresserade av att aktivt främja det i portalparagrafen formulerade ändamålet. Föreningen har sitt säte i Strängnäs kommun.

3. Verksamhet

Föreningens plattform består av tre delar:

 • Det historiska rummet – ett virtuellt museum:
  en tidsresa i Strängnäs och Sveriges historia under framförallt 1500- och 1600-talet: från Gustav Vasas far och till och med drottning Kristinas död i Rom.
  Det historiska rummet skall vara attraktivt och interaktivt. Det skall vara tillgängligt för besöksnäringen året runt och stimulera till återkommande och längre besök och på så sätt tydliggöra både historien och kulturarvet – samtidigt som det bidrar till att utveckla kommunen och hela länet.
 • Vasadagarna – från dåtid till nutid och framtid:
  en eller ett par årligen återkommande seminarier/seminariedagar med en mycket bred agenda ämnesmässigt för att öka kunskaperna om och stimulera intresset för den historiska utvecklingen och öka förståelsen för Sverige och världen igår, idag och imorgon. Vår målsättning är att i denna del etablera och utveckla ett samarbete med Strängnäs stift och domkyrkoförsamling – bildningsberget – Strängnäs kommun (Thomasgymnasiet), Europaskolan och med inte minst med Uppsala, Stockholm och Lunds universitet.
  Seminariedagarna skall ha vid spännvidd och beröra både dagsaktuella och historiska ämnen från ideologiska frågor via miljö, politik, religion, demokrati, rättigheter, jämställdhet osv.
 • Nationaldagen:
  tydliggöra dagens betydelse för framväxten och enandet av Sverige, demokratins framväxt fr.o.m. 1809 års regeringsform (6 juni), tryckfrihetsförordningen (250 år 2016), mänskliga rättigheter samt utveckla dagen till lite av en gastronomisk upplevelse med utgångspunkt från de lokala producenterna av mat och dryck. Verksamheten skall bedrivas i enlighet med portalparagrafen. Det historiska rummet som placeras i Strängnäs stad ska förutom besöksnäring stimulera till seminarier, inventeringar, dokumentation och annan kunskapsfrämjande verksamhet om Sörmland i allmänhet och Strängnäs i synnerhet. Svenska kyrkan, universiteten, Gustav Vasa Akademin, näringslivsorganisationer, gymnasieskolor, kommunen och föreningar är viktiga samarbetspartner. För den löpande verksamheten ansvarar en projektchef och en biträdande projektmedarbetare i samverkan med styrelsens ordförande.

4. Årsmöte

Föreningens medlemmar kallas till ordinarie årsmöte senast 30 mars och ett ”höstmöte” under andra halvåret samt i övrigt vid tillfällen som initieras av styrelsen eller påkallas av medlemmarna. Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Årsmötet väljer med enkel majoritet styrelse max sju personer varav tre på ett år och fyra på två år, valberedning (minst tre personer) och revisorer (minst två personer).
Extra årsmöte kan initieras av styrelsen eller en majoritet av medlemmarna.
Kallelse till årsmöte sker senast en månad i förväg. Detsamma gäller förslag till årsmötet. Förslag som ej inlämnats enligt denna ordning kan diskuteras vid årsmötet, men för beslut krävs att tillägg till dagordning beslutas med enkel majoritet av närvarande medlemmar. Årsmötets formalia följer i princip vad som gäller för en ideell förening och förslag till dagordning presenteras av styrelsen i dess kallelse. Årsberättelse och verksamhetsplan är obligatoriska.

5. Styrelse

Styrelsen är högsta beslutande organ mellan föreningens årsmöten och ska ha högst åtta ledamöter. Styrelsen ska väl representera projektets intressenter. Styrelsen utser inom sig sekreterare och kassör. Projektchefen är ständigt adjungerad till styrelsen, som också har frihet att vid behov adjungera andra externa personer till sammanträden. Ordförande väljs på ett år, övriga ledamöter på två år (med undantag för första årsmötet då hälften av ledamöterna väljs på ett år för att på sikt ge kontinuitet i styrelsen).

6. Projektgrupper

Styrelsen och projektledningen ska initiera och delegera föreningens verksamhet genom ett antal arbetsgrupper med olika uppdrag och för dessa engagera både medlemsorganisationer och enskilda personer som stöder föreningens ändamål.

7. Ekonomi, revision och firmateckning

Föreningens räkenskapsår är 1 januari – 31 december. Styrelsen ska senast 31 januari till revisorerna överlämna räkenskaper och annan relevant ekonomisk information.
Föreningens firma tecknas gemensamt av ordföranden och sekreteraren/projektchefen. Kassa och bank tecknas av kassören och ordföranden, var för sig.

8. Stadgeändring och upplösning av föreningen.

Föreningens stadgar kan ändras genom beslut av föreningens ordinarie eller extra årsmöte. För beslut krävs minst tre fjärdedelar av avgivna röster.
Föreningen kan upplösas endast på förslag av styrelsen och ska behandlas av två på varandra följande årsmöten, varav det ena ska vara ett ordinarie årsmöte. Vid vardera årsmötet ska minst tre fjärdedelar av medlemmarna godkänna beslutet. I beslut om upplösning inkluderas också föreningens tillgångar, enligt styrelsens förslag.