Stadgar för Gustav Vasa- föreningen i Strängnäs

1 Portalparagraf – ändamål

Föreningen ska, med Gustav Vasa som varumärke, främja besöksnäringen i Södermanland i allmänhet och i Strängnäs kommun i synnerhet. Föreningen ska också arbeta för att öka den pedagogiska medvetenheten om Strängnäs betydelse för Sveriges utveckling under 1500-och 1600 talen. (fr. o. m. Erik Johansson – Gustav Vasas far – till Drottning Kristinas död i Rom).

Målsättning är att fokusera det turistiska utbudet på Sveriges och bygdens historia, kultur och miljö i den anda som präglade dessa två århundraden.

Gestaltning, publicistisk och praktisk verksamhet, ska ske i kreativa, interaktiva och innovativa former som respekterar kulturarvet. Det skall locka kunskapssökande grupper till aktivt deltagande lokalt, regionalt, nationellt samt inte minst internationellt.

2 Organisationsform, medlemskap och säte

Föreningen är en ideell förening som är partipolitiskt och religiöst obunden.

Föreningen är öppen för enskilda medlemmar, företag, offentliga organ och institutioner samt privata fonder/stiftelser.

Föreningens medlemmar förutsätts vara genuint intresserade av att aktivt främja de i portalparagrafen formulerade ändamålet.

Föreningen har sitt säte i Strängnäs kommun.

3 Verksamhet

Föreningens verksamhet består av tre huvuddelar.

Det historiska rummet 

En tidsresa i Strängnäs historia med tonvikt på tiden från 1470 till 1689. Från Erik Johansson till Drottning Kristina. Det Historiska rummet skall vara attraktivt och interaktivt och vara stimulerande för alla åldersgrupper oberoende av historiska förkunskaper. Det ska var tillgängligt för besökare året runt och stimulera till återkommande och längre besök. På så sätt tydliggörs både det kulturella och det historiska arvet, samtidigt som det bidrar till att stimulera besöksnäringen både lokalt i Strängnäs och regionalt.

Vasadagarna                                                                                                                                             

Från dåtid, via nutid, till framtid

En eller ett par föredrag/seminarier per år, utifrån en mycket bred agenda ämnesmässigt, i syfte att öka kunskaperna om och stimulera intresset för den historiska utvecklingen.  Därmed ökar förståelsen för Sverige och världen igår, idag och imorgon.

Vår målsättning med detta arbete är att etablera och utveckla ett samarbete med Europaskolan, Strängnäs kommun genom Thomasgymnasiet, Strängnäs stift och domkyrkoförsamlingen samt andra aktuella aktörer.

Seminariedagarna skall ha vid spännvidd innehållsmässigt och belysa ämnen som historia religion, miljö, demokrati, mänskliga rättigheter, jämställdhet osv.

Nationaldagen                                                                                                                          

Tydliggöra Strängnäs betydelse som den plats där Gustav Vasa valdes till kung och därmed är den stad där den svenska nationalstatens vagga stod. Nationaldagen lyfter också fram 1809 års regeringsform som beslutades den 6/6. Den kan ses som början på en demokratisk utveckling i Sverige. Verksamheten skall bedrivas i enlighet med portalparagrafen.

Det Historiska rummet, som skall placeras i Strängnäs stad, skall förutom att främja besöksnäringen stimulera till seminarier och annan kunskapsfrämjande verksamhet om Södermanland i allmänhet och Strängnäs i synnerhet.

Som exempel på viktiga samarbetspartner kan ses Strängnäs Kommun, gymnasieskolor i Strängnäs, universitet och högskolor, Svenska kyrkan, näringslivsorganisationer, föreningar m.fl.

För den löpande verksamheten svarar styrelsen.

4 Årsmöte

Föreningens medlemmar kallas till ordinarie årsmöte som hålls senast 30 mars och ett ”höstmöte” under andra halvåret, samt i övrigt vid tillfällen som initierats av styrelsen eller påkallats av medlemmarna. Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ.

Årsmötet väljer ordförande för en mandatperiod om 1 år.

Årsmötet väljer med enkel majoritet en styrelse med 7 – 10 personer för en period om 2 år. Halva styrelsen väljs udda år. Den andra halvan väljs jämna år.

Valberedning väljs med tre personer och revisorer med 2 personer för en period på 1 år

Extra årsmöte kan initieras av styrelsen eller en majoritet av medlemmarna.

Kallelse till årsmöte sker senast en månad i förväg.

Detsamma gäller förslag till årsmötet. Förslag som ej lämnats in kan diskuteras vid årsmötet, men för beslut krävs att tillägg till dagordningen beslutas med enkel majoritet av närvarande medlemmar.

Årsmötets formalia följer i princip vad som gäller för en ideell förening och förslag till dagordning presenteras av styrelsen i dess kallelse. Årsberättelse och verksamhetsplan är obligatoriska dokument.

5 Styrelse

Styrelsen är föreningens högsta beslutande organ mellan årsmöten.

Styrelsen skall väl representera föreningens verksamhet enligt portalparagrafen.

Styrelsen utser inom sig sekreterare och kassör.

Styrelsen kan till sig knyta ett antal resurspersoner.

Styrelsen kan även adjungera ledamöter under löpande år.

6 Projektgrupper

Styrelsen kan initiera och adjungera delar av föreningens verksamhet genom ett antal arbetsgrupper med olika specificerade uppdrag. För dessa kan styrelsen engagera både enskilda personer och medlemsorganisationer som stöder föreningens ändamål.

Styrelsen utser en sammankallande för gruppen som fortlöpande rapporterar gruppens arbete för styrelsen.

7 Ekonom, revision och firmateckning

Föreningens räkenskapsår är 1 januari till 31december.

Styrelsen ska senast 31 januari till revisorerna överlämna räkenskaper och annan relevant ekonomisk information.

Föreningens firma tecknas gemensamt av ordföranden och sekreteraren.

Kassa och bank tecknas av kassören och ordföranden var för sig.

8 Stadgeändringar och upplösning av föreningen

Föreningens stadgar kan ändras genom beslut av föreningens ordinarie, eller extra, årsmöte. För beslut krävs tre fjärdedelar av avgivna röster.

Föreningen kan upplösas endast på förslag av styrelsen och ska behandlas av två på varandra följande årsmöten, varav det ena skall vara ett ordinarie årsmöte.

Vid dessa årsmöten ska minst tre fjärdedelar av medlemmarna godkänna beslutet.

I beslutet om upplösning inkluderas också föreningens tillgångar enligt styrelsens förslag.

2020-02-01

(Tidigare stadgar för Gustav Vasa föreningen antogs då organisationen bildades i Djäknehallen, Strängnäs den 4 maj 2017)