Projektet består av tre delar:

  1. Det historiska rummet
  2. Vasadagarna
  3. Nationaldagsfirandet

1. Det historiska rummet – ett virtuellt museum

Tingshuset

Tingshuset

En tidsresa i Strängnäs och Sveriges historia under framförallt 1500- och 1600-talet: från Gustav Vasas far och till och med drottning Kristinas död i Rom. Vår förhoppning är att inom några år ha tillgång till tingshuset för att där etablera det digitala museet – det historiska rummet. Det historiska rummet skall vara attraktivt och interaktivt. Det skall vara tillgängligt för besöksnäringen året runt och stimulera till återkommande och längre besök och på så sätt tydliggöra både historien och kulturarvet – samtidigt som det bidrar till att utveckla kommunen och hela länet. Här har vi kontakt med Univrses och Ricky Helgesson samt Nuxstudios och Robert Södergren för att göra historiska rummet virtuellt.

2. Vasadagarna – från dåtid till nutid och framtid

En eller ett par årligen återkommande seminarier/seminariedagar med en mycket bred agenda ämnesmässigt för att öka kunskaperna om och stimulera intresset för den historiska utvecklingen och öka förståelsen för Sverige och världen igår, idag och imorgon. Här hoppas vi på tillgång till både Djäknehallen och domkyrkan. Vår målsättning är att i denna del etablera och utveckla ett samarbete med Strängnäs

Europaskolan och domkyrkoberget

Europaskolan och domkyrkoberget

stift och domkyrkoförsamling – bildningsberget – Strängnäs kommun (Thomasgymnasiet), Europaskolan och med inte minst med Uppsala, Stockholm och Lunds universitet. Seminariedagarna skall ha vid spännvidd med avseende på både dagsaktuella och historiska ämnen allt från ideologiska frågor via miljö, politik, religion, demokrati, rättigheter, jämställdhet osv. I det historiska perspektivet var det exklusivt kyrkan som stod för bildning och utbildning. Folkskolereformen kom först 1842. När Sveriges andra gymnasium instiftades 1626 i Roggeborgen så var det kyrkan som stod för bildning och utbildningen. Det var kyrkan som fattade beslut om uppförande av tryckerihuset som invigdes 1794. Sveriges första bibel på svenska, Gustav Vasa-bibeln, finns fortsatt i domkyrkans hägn, numera i domkyrkobiblioteket. Bland alla de biskopar som tjänstgjort i Strängnäs stift finns det ett stort antal som kan vara av påtagligt intresse för en bredare allmänhet, inte bara därför att de är historiskt intressanta utan framförallt därför att de på olika sätt har bäring på vår nutid. Det torde räcka med att exemplifiera med biskop Thomas Simonsson och Frihetssången, biskop Kort Rogge med domkyrkobiblioteket, altarskåpet och Roggeborgen, biskop Gustav Aulén, den store nazistmotståndaren. Till detta kan läggas exempelvis Martyrernas kapell – med biskop emeritus Jonas Jonsson som initiativtagare – där många stora personligheter förtjänas att lyftas fram, t.ex. Dag Hammarskjöld. Vi är övertygade om att det, mot denna bakgrund, finns en intressegemenskap att med kyrkan och

Domkyrkan

Domkyrkan

Katedralens vänner gå vidare för att i samverkan utveckla och sprida bildning och utbildning. Samtidigt finns många, många dagsaktuella frågor som är angelägna att lyfta fram och debattera på ett seriöst sätt. Målsättning med Vasadagarna är att med samverkan främja bildning och utbildning, förståelse och tolerans. Tidsmässigt är det vår förhoppning att försiktigt börja under 2017 och sedan återkomma varje år – med en successiv upptrappning – med inriktning på förslagsvis dagsaktuella ämnen som demokrati och mänskliga rättigheter för att fortsättningsvis växla upp till ämnen som berör samhällsfrågor, miljön, religion, stat och kommun, Sveriges historiska utveckling, världen, ekonomi, politik etc. Vad gäller gymnasieskolorna samarbetar vi på så sätt att någon/några av eleverna, framförallt avgångsklasserna, skall göra sitt examensarbete inom ramarna för projektet. Vi har gott samarbete med både rektorer och lärare. Förhoppningsvis skall vi årligen kunna presentera dessa examensarbeten för att 2023 kunna sammanställa dem i en lite skrift.

Ett litet axplock på eventuella inriktningar:
Vad betyder det att Sverige blev ett arvrike?
Frigörelsen från Hansan – ett Sexet?
Gustav – tyrann och landsfader?
Saneringen av Sveriges ekonomi – reduktionen.
Reformationen – hur reagerade befolkningen, prästerna, biskoparna?
Vad hände med GV:s fruar?
Vad hände GV:s döttrar?
Sönernas bittra kamp om kungakronan – Erik/Johan/Carl/Sigismund och kopplingen till Polen.
Axel Oxenstierna – statsförvaltningen/krigen/Jäders kyrka/Wiholm.
Drottning Kristina – religionen – kulturen – abdikationen

3. Nationaldagen – tydliggöra dagens betydelse för framväxten och enandet av Sverige

Stora möjligheterna finns att utveckla nationaldagsfirandet och medvetandegöra valet av den 6 juni – kungaval – och demokratins intåg med 1809 års regeringsform samt lyfta fram jorden vi ärvt, vår fantastiska miljö. Lyfta demokratins framväxt, tydliggöra dess betydelse för framväxten av det enande Sverige, demokratins framväxt– 1809 års regeringsform antags den 6 juni, ett spännande datum då grunden dagens Regeringsform lades den 6 juni 1973. Tryckfrihetsförordningen som firade 250 år 2016 och som förutom att den gav oss yttrandefrihet och i princip avskaffade censuren även innebar införandet av offentlighetsprincipen samt att kompetens skulle går före börd vid tillsättande av statliga tjänster. Vi vill också tydliggöra FN:s deklarationer om mänskliga rättigheter (70 år 2016) där USA:s first lady Elenor Roosevelt spelade en avgörande roll. Sist men inte minst skall nationaldagen erbjuda gastronomiska upplevelse med utgångspunkt från de lokala producenterna av mat och dryck. Vi kommer 2017 att bilda en förening och det är vår förhoppning att få välkomna många Strängnäsbor som medlemmar i denna spännande resa in i framtiden.