Categories:

Onsdagen den 21 mars höll Gustav Vasa-Föreningen sitt årsmöte.
Årsmötet inleddes med att ordföranden hälsade alla varmt välkomna samt informerade om föreningens kommande aktiviteter under året. Kommande möte äger rum den 31 maj i domkyrkan då huvudtalare är Jan Eliasson: Vidare genomför föreningen en föreläsning i Djäknehallen den 6 juni samt medverkar med några aktiviteter under Vasaveckan (31 maj – 16 juni). Föreningen planerar under hösten ytterligare ett seminarium inom ramen för Vasa-dagarna samt traditionellt höstmöte.

Christoffer Lundgren

Christoffer Lundgren

Därefter överlämnades ord och bild till domprost Christoffer Lundgren som engagerat och livfullt berättade om domkyrkoförsamlingens arbete med sin vision för domkyrkan och domkyrkoberget. Han gjorde en tillbakablick på domkyrkan som central samlingsplats och dess betydelse igår, idag och imorgon för staden, församlingen och Strängnäs stift, där biskopen har sitt säte här i Strängnäs.
Christoffer fortsatte att berätta om arkitekttävlingen och den pågående utvärderingsprocessen samt underströk att tävlingen och utvärderingen är en dynamisk process med hela 97 förslag, varav en del är mer eller mindre realistiska.
Tävlingen genomförs i två steg där det första är en idéinriktning och det andra blir en projekttävling där de fem ”bästa” bjuds in. I mitten av april skall de fem utvalda presenteras.
Efter Chritoffers presentation framförde ordföranden mötets och föreningens varma tack samt underströk att det blir en fortsättning allteftersom domkyrkoprojektet fortskrider.

Mötet avslutades med sedvanliga årsmötesförhandlingar. Den avgående styrelsen beviljades i enlighet med revisorernas förslag ansvarsfrihet. Därefter genomfördes sedvanliga val, och styrelsen fick följande sammansättning: Ordf. Bertil Sensgård, v.ordf. Jürgen Lüdtke, ledamöter Karl-Åker Borg, Aestan Orstadius, Monika Eriksson Bertilsson, Anders Frisk, Ingegerd Lusensky.
Birgita Vrede hade meddelat att hon ej stod till förfogande längre bl.a. på grund av arbete med domkyrkoprojektet. Valberedningen består av Håkan Bertilsson och Lena Stensgård men är en person kort. Årsmötet uppdrog till styrelsen att komplettera med en person. Till revisorer omvaldes Olle Svedman och Lars Hullberg. Styrelsens resurspersoner är oförändrat P O Berg, Håkan Plith, Anders Johansson och Jan Brandt.

Tags:

Comments are closed