i Strängnäs

Kategori: Möten

Årsmöte i föreningen den 9 mars kl. 18.00 i Djäknehallen

Föredragningslista Gustav Vasa-föreningens årsmöte 2020-03-09 avseende 2019

 1. Öppnade
 2. Val av ordf. för årsmötet
 3. Val av sekr. för årsmötet
 4. Val av justeringsman tillika rösträknare att jämte ordf. justera dagens protokoll
 5. Fråga om mötet är stadgeenligt utlyst
 6. Godkännande av föredragningslista
 7. Verksamhetsberättelse 2019
 8. Bokslut 2019
 9. Revisionsberättelse 2019
 10. Ansvarsfrihet 2019
 11. Förslag till ändring av stadgar
 12. Verksamhetsplan 2020, budget 2020
 13. Antal styrelseledamöter
 14. Val av ordf. för föreningen
 15. Val av ledamöter på 2 år respektive på 1 år
 16. Val av två revisorer
 17. Val av valberedning tre personer varav en sammankallande
 18. Fastställande av medlemsavgift, föreslås oförändrad – 100 kr/person; 150 kr/familj; 250 kr/förening; 1 000 kr/företag
 19. Resurspersoner – information
 20. Övriga frågor
 21. Avslutande

Styrelse 2019

Monika Eriksson Bertilsson, ordf. 1 år, 2019
Karl-Åke Borg, sekr. 1 år 2019
Aestan Orstadius, kassör, vald t o m 2020
Ingegerd Lusensky, ledamot, 2 år fr 2018
Jürgen Lüdtke, ledamot, vald t o m 2020
Gerard Dee Geer vald t o m 2020

Samuel Hedlund – avsagt sig uppdraget under året

Valberedning:
Håkan Bertilsson, sammankallande
Vakant
Vakant

Revisorer:
Olle Swedman
Lars Hullberg

Resurspersoner:
Per-Olof Berg, Håkan Plith, Jan Brandt, Bertil Stensgård

Handlingar

Verksamhetsberättelse 2019

Stadgar förslag årsmötet 2020 slutligt

Årsbokslut

Årsbokslut 2019, Gustav Vasa-föreningen

Vasadag den 7 maj

Referat från årsmötet den 21 mars 2018

Onsdagen den 21 mars höll Gustav Vasa-Föreningen sitt årsmöte.
Årsmötet inleddes med att ordföranden hälsade alla varmt välkomna samt informerade om föreningens kommande aktiviteter under året. Kommande möte äger rum den 31 maj i domkyrkan då huvudtalare är Jan Eliasson: Vidare genomför föreningen en föreläsning i Djäknehallen den 6 juni samt medverkar med några aktiviteter under Vasaveckan (31 maj – 16 juni). Föreningen planerar under hösten ytterligare ett seminarium inom ramen för Vasa-dagarna samt traditionellt höstmöte.

Christoffer Lundgren

Christoffer Lundgren

Därefter överlämnades ord och bild till domprost Christoffer Lundgren som engagerat och livfullt berättade om domkyrkoförsamlingens arbete med sin vision för domkyrkan och domkyrkoberget. Han gjorde en tillbakablick på domkyrkan som central samlingsplats och dess betydelse igår, idag och imorgon för staden, församlingen och Strängnäs stift, där biskopen har sitt säte här i Strängnäs.
Christoffer fortsatte att berätta om arkitekttävlingen och den pågående utvärderingsprocessen samt underströk att tävlingen och utvärderingen är en dynamisk process med hela 97 förslag, varav en del är mer eller mindre realistiska.
Tävlingen genomförs i två steg där det första är en idéinriktning och det andra blir en projekttävling där de fem ”bästa” bjuds in. I mitten av april skall de fem utvalda presenteras.
Efter Chritoffers presentation framförde ordföranden mötets och föreningens varma tack samt underströk att det blir en fortsättning allteftersom domkyrkoprojektet fortskrider.

Mötet avslutades med sedvanliga årsmötesförhandlingar. Den avgående styrelsen beviljades i enlighet med revisorernas förslag ansvarsfrihet. Därefter genomfördes sedvanliga val, och styrelsen fick följande sammansättning: Ordf. Bertil Sensgård, v.ordf. Jürgen Lüdtke, ledamöter Karl-Åker Borg, Aestan Orstadius, Monika Eriksson Bertilsson, Anders Frisk, Ingegerd Lusensky.
Birgita Vrede hade meddelat att hon ej stod till förfogande längre bl.a. på grund av arbete med domkyrkoprojektet. Valberedningen består av Håkan Bertilsson och Lena Stensgård men är en person kort. Årsmötet uppdrog till styrelsen att komplettera med en person. Till revisorer omvaldes Olle Svedman och Lars Hullberg. Styrelsens resurspersoner är oförändrat P O Berg, Håkan Plith, Anders Johansson och Jan Brandt.

Höstmöte Djäknehallen den 28 nov. 2017

Mötet inleddes med en kort presentation av föreningens tre ”ben”, Historiska rummet, Vasadagarna och Nationaldagen/Demokratin samt en titt på programmet för 2018 då bl.a. Jan Eliasson den 31 maj besöker föreningen.

Tomas-Axelsson-199x300Därefter redogjorde Thomas Axelsson, chef för 4:e Hemvärnsbataljonen, på ett intressant och spännande sätt för höstens stora militärövning Aurora 17, som till stora delar ägde rum i Sörmland. Han inledde med en översiktlig redogörelse allt från ankomsten av de utländska enheterna, exv. amerikanarnas ankomst och landstigning i Göteborg, uppmarscherna till övningsområdet samt en strategis redovisning av hela övningsområdet som även inkluderade Gotland.

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén